معاینات بدو استخدام (طب کار بیمه) بر اساس ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی در آغاز مراحل تحت پوشش قرار گرفتن شاغلین از طرف سازمان تامین اجتماعی، بعنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور، الزامی است. لذا بر اساس این قانون، کارفرمایان بایستی کارکنان خود را قبل از استخدام تحت معاینات پزشکی کامل قرار داده و تناسب وضیعت سلامت آنها با وظایف شغلی را مشخص نمایند، در غیر اینصورت بر اساس ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی چنانچه فرد در شغل مناسبی از نظر پزشکی گمارده نشود، کارفرما مشمول پرداخت غرامت به سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.